Het genereren van fondsen ten behoeve van projecten van de Unica Foundation vindt plaats door middel van eenmalige en periodieke donaties van particulieren en bedrijven. Medewerkers van Unica hebben de mogelijkheid om een vast bedrag te doneren bij elke salarisbetaling. Ook biedt de Unica Foundation verschillende sponsorpakketten, waarmee bedrijven met een jaarlijkse bijdrage vanaf € 1.500,- participant van de stichting worden. Er bestaan ook mogelijkheden om specifieke projecten te adopteren en onder eigen bedrijfsnaam te ondersteunen.

Projectselectie

Voor de selectie van projecten werkt de Unica Foundation samen met de lokale Nepalese organisaties, zoals het Rode Kruis, Shanti Griha, HEAD Nepal en ECCA. Samen met de projectleiders van de Unica Foundation worden projectvoorstellen onderzocht en in veel gevallen worden ook de locaties bezocht. Vanuit deze waarneming en bevindingen wordt het bestuur van de Unica Foundation door de projectleiders geïnformeerd.

Projecten moeten daarbij voldoen aan een aantal criteria:

  • Stabiele organisatie, gericht op realisatie en instandhouding van het project;
  • Eigen bijdrage van de bevolking in geld of arbeid;
  • Indien mogelijk ook bijdrage van de Nepalese overheid of hulpinstanties;
  • Duurzame oplossing;
  • In moeilijk bereikbare gebieden of gericht op een hulpbehoevende doelgroep;
  • Voldoende en juiste informatie van de voortgang van het project tijdens realisatie.

Wanneer een project in voldoende mate aan bovenstaande criteria voldoet, wordt de financiering en planning beoordeeld. Op basis daarvan wordt in een bestuursvergadering besloten een project direct in de planning op te nemen of te agenderen tot voldoende financiering gevonden is. Van alle projecten wordt een uniforme projectbeschrijving gemaakt waarmee de Unica Foundation alle betrokkenen kan informeren of sponsors mee kan werven.

Evaluatie

Om ervoor te zorgen dat de bijdragen aan de Unica Foundation zo goed mogelijk worden besteed, worden de resultaten van projecten kritisch geëvalueerd. Daarbij wordt beoordeeld of de resultaten kloppen met de verwachtingen, of de toegepaste technieken verbeterd kunnen worden, of de ontwerpen slimmer kunnen en wat de gebruikers er zelf van vinden. Evaluatie vindt plaats door de gerealiseerde projecten periodiek te bezoeken, ook in de jaren na de afronding. Niet alleen het technisch functioneren van de installaties is van belang, ook de impact op de bewoners wordt beoordeeld. Op die manier slaagt de Unica Foundation erin om elk project beter te maken dan het voorgaande.